Ordlista

Affektiv avflackning
Affekt är en medicinsk term för känsla. Affektiv avflackning är när känslorna är avtrubbade eller begränsade. Detta är ett negativt symtom vid schizofreni.

Akatisi
Rastlöshet och oförmåga att vara stilla. Om personen tvingas att sitta stilla kan hon eller han bli extremt orolig och upprörd.

Akut schizofreni
Den fas då en episod av schizofreni når sin kulmen eller när symtomen är som allvarligast.

Anhedoni
Oförmåga att känna glädje över aktiviteter som man tidigare uppskattade.

Antipsykotika
Det allmänna namnet på läkemedlen som används för att behandla schizofreni. De delas normalt upp i typiska och atypiska, inklusive varianter av atypiska.

Arbetsterapi
Terapi som bland annat går ut på att lära sig nya saker och att uttrycka känslor genom en rad olika kreativa aktiviteter som hantverk (krukmakeri, målning, snickeri), rollspel, musik eller diktläsning. Arbetsterapi kan också hjälpa människor att införskaffa praktiska kunskaper som ökar deras chanser att få jobb.

Atypiska antipsykotiska läkemedel
En typ av antipsykotiska läkemedel som används för att behandla schizofreni. De flesta atypiska antipsykotiska introducerades på 1990-talet och har en annan biverkningsprofil än typiska antipsykotika. De betraktas allmänt som förstahandsvalet vid behandling av schizofreni.

Avtrubbning av affekt
Känslotomhet. Rösten kan bli entonig och ansiktet uttryckslöst.

Dagpatient
En person som kommer till sjukhuset för medicinsk vård, till exempel får sin medicin eller går på terapi, och sedan återvänder hem. En dagpatient behöver inte vara inlagd på  sjukhuset.

Depåinjektion
Detta är en injektion som ges varannan vecka eller med längre intervall och som innebär att man inte behöver ta sin antipsykotiska medicin varje dag.

Dopamin
En signalsubstans i hjärnan som spelar en viktig roll för vår förmåga att känna välbehag och sinnesstämningar. Många av symtomen vid schizofreni tros orsakas av en förhöjd dopaminnivå i vissa delar av hjärnan och låga nivåer i andra delar. De flesta antipsykotika verkar genom att påverka dopaminnivåerna i hjärnan.

Extrapyramidala symtom
Rörelsestörningar som till exempel ofrivilliga skakningar, darrningar, svårighet att sitta stilla och ofrivilliga rörelser i ansiktet. Extrapyramidala symtom (EPS) är en vanlig biverkan av de äldre, typiska antipsykotiska läkemedlen.

Följsamhet
Att ta sin medicin enligt läkarens ordination, både vad gäller dosering och tidpunkter.

Försämrad talförmåga
Stumhet eller ett innehållsmässigt torftigt tal. Försämrad talförmåga är ett negativt symtom vid schizofreni.

Generiskt namn
Namnet på den aktiva substansen i ett läkemedel kallas det generiska namnet. Det anger läkemedlets kemiska sammansättning. Tillverkarna av läkemedel marknadsför sina olika produkter under speciella namn som kallas varumärkesnamn. Varumärkesnamnet skiljer sig nästan alltid från det generiska namnet.

Genetik
Vetenskap som studerar ärftlighetens principer och mekanismer, i synnerhet hur  egenskaper går i arv från föräldrar till barn. Ärftliga faktorer kan öka risken för schizofreni. Det bedrivs fortgående forskning om sambandet mellan schizofreni och ärftlighet.

Initiativlöshet
Oförmåga att påbörja eller slutföra dagliga aktiviteter. Ett negativt symtom vid schizofreni.

Katatoni eller katatoniskt beteende
En extrem reaktionslöshet inför omgivningen. Personen kan bli stel eller till synes  paralyserad eller verka befinna sig i trans.

Kognition
Hjärnfunktioner som har att göra med att tänka, minnas och bearbeta information.

Kortverkande injektion
En injektion av antipsykotiskt läkemedel som oftast används i kritiska situationer, exempelvis en akut episod, när symtom snabbt behöver komma under kontroll. Effekten avtar vanligtvis inom 12–24 timmar.

Kronisk schizofreni
Schizofreni betecknas som kronisk när symtomen kvarstår under lång tid.

Långverkande injektion (depå)
Med den här typen av injektion frisätts läkemedlet långsamt i muskeln. Är ett alternativ framför allt för personer som har svårt att komma ihåg att ta sin medicin enligt ordination eller som föredrar att inte behöva komma ihåg att ta sitt läkemedel dagligen. Injektionerna ges vanligtvis på sjukhus eller öppenvårdsmottagningar och effekten varar i 2–4 veckor. Minskar risken för återfall i psykos.

Multipel personlighet
En sällsynt störning som innebär att en person visar upp två eller flera distinkta och åtskilda identiteter, ofta med olika ålder och kön. Denna störning är helt skild från och annorlunda än schizofreni, men antas ofta felaktigt vara av samma art.

Negativa symtom
En grupp schizofrenisymtom som till exempel bristande motivation, koncentraionssvårigheter och isolering från anhöriga och vänner. De här symtomen betraktas ibland vara svårare att behandla än positiva symtom och är ofta orsaken till mycket av den ensamhet och isolering som personer med schizofreni upplever. En del av de negativa symtomen tros vara kopplade till låga dopaminnivåer i vissa delar av hjärnan.

Neuroleptika
En annan, äldre term för antipsykotika vilken fortfarande ofta används (se Antipsykotika).

Personlighetsklyvning
Se Multipel personlighet.

Positiva symtom
En grupp symtom som inkluderar hallucinationer (se, höra, smaka eller lukta saker som inte finns), vanföreställningar (tro på saker som absolut inte kan vara sanna) och  förföljelsemani (extrem misstänksamhet). De här symtomen kan vara väldigt störande för personen som upplever dem, men de dämpas i allmänhet snabbt med antipsykotiska läkemedel.

Psykiater
En läkare som är specialiserad på psykiatri. Psykiatriker har utbildning i medicin, är  specialiserade på psykiska sjukdomar och är behöriga att skriva ut läkemedel för schizofreni. Jämför med psykolog.

Psykiatri
Vetenskapen och läran om psykiska sjukdomar.

Psykiatrisjuksköterska
En sjuksköterska med specialistutbildning i psykisk och mental hälsa.

Psykoanalys
En samtalsterapiform – introducerad av Sigmund Freud – som handlar om att genom analys av drömmar, barndomsupplevelser osv lösa problem i nuet. Den bygger på tron att en individs problem huvudsakligen beror på omedvetna drifter och negativa upplevelser i den tidiga barndomen.

Psykolog
En person som har en examen i psykologi. Psykologer som arbetar inom patientvård kallas kliniska psykologer. De kan ge psykoterapi men är inte behöriga att skriva ut läkemedel. Jämför med psykiater.

Psykologi
Vetenskapen om människors mentala processer och beteende.

Psykos
En allvarlig psykisk sjukdom då en persons förmåga att tänka, reagera känslomässigt, minnas, kommunicera, tolka verkligheten och uppträda normalt kolliderar med förmågan att hantera vardagens situationer.

Psykosomatisk sjukdom
Kroppsliga symtom som kan bero på stress eller andra psykiska, icke-fysiska faktorer.

Psykoterapi
Behandling av psykiska och känslomässiga problem genom samtal mellan patient och terapeut. Stödterapi och familjeterapi är olika typer av psykoterapi.

Receptorer
Speciella områden i nervändar och nervceller som kan reagera på kemiska eller fysiska stimuli inifrån kroppen eller utifrån. En del mediciner verkar genom att öka känsligheten hos en eller flera receptortyper. Andra kan hämma eller stimulera specifika receptorer.

Rehabilitering
Rehabiliteringsprogram är avsedda att hjälpa människor tillbaka till deras tidigare funktionsnivå efter sjukdom, skada, missbruk eller fängelsestraff. Målet är att ge deltagarna de instrument de behöver för att kunna leva självständigt.

Remission
Lindring av symtom. Vid schizofreni betyder detta den delvisa eller fullständiga tillbakagången av positiva och negativa symtom.

Schizofreni
En psykisk sjukdom som drabbar en av hundra personer världen över. Den kännetecknas av positiva symtom som vanföreställningar och hallucinationer, negativa symtom som bristande motivation och tillbakadragande från anhöriga och vänner samt kognitiva symtom som svårigheter att uppfatta och komma ihåg ett samtal. Schizofreni behandlas med antipsykotiska läkemedel och kompletterande stödterapier.

Sjukdomsinsikt
Innebär att en person är medveten om symtomen och att dessa är tecken på sjukdom. Även om sjukdomsinsikt i sig kanske inte är nog för att ”bota” sjukdomen kan ett känslomässigt accepterande av att man är sjuk ofta hjälpa de drabbade att hantera sina symtom.

Självhjälpsgrupp
En grupp människor som träffas för att förbättra sin situation genom diskussioner och särskilda aktiviteter. Till skillnad från psykoterapi i grupp leds de här sammankomsterna normalt inte av någon terapeut.

Skyddad sysselsättning

En sorts anställning eller ett yrkesförberedande program som efterliknar en verklig arbetsplats. Verksamheten bygger ofta på uppdrag från lokala företag, och deltagarna utbildas för arbetet som sedan görs under handledning. Typen av jobb varierar beroende på uppdraget och lokala arrangemang, men består mestadels av fabriks- eller kontorsarbete. Även om huvudsyftet är att personen ska lära sig grundläggande arbetsmoment får deltagarna ofta en mindre lön för sitt arbete.

Socialarbetare

En person med specialiserad utbildning för att hjälpa personer med deras sociala anpassning. Vid schizofreni kan detta bestå av rådgivning till personer och deras anhöriga om hur man ska hantera olika sociala eller känslomässiga problem som är en följd av sjukdomen.

Stigmatisering
I samband med psykisk sjukdom står stigmatisering för samhällets negativa inställning till människor med psykiska hälsoproblem, vilket ofta speglas i allmänhetens negativa behandling av dessa människor.

Typiska antipsykotiska
De var de första antipsykotiska läkemedlen som introducerades på 1950-talet. Typiska antipsykotiska är effektiva mot de positiva symtomen vid schizofreni, men tenderar att ge rörelsestörningar som darrningar och skakningar. De har också andra biverkningar och begränsad effekt på de negativa symtomen vid schizofreni. De har ingen effekt på kognitiva symtom.

Underhållsdos
En läkemedelsdos som om den tas regelbundet hjälper till att hålla symtom under kontroll.

Vanföreställning

En fast övertygelse som saknar grund i verkligheten och inte påverkas av rationella argument eller bevis på motsatsen. Människor med vanföreställningar är ofta förvissade om att de är en berömd person, är förföljda eller att de kan utföra fantastiska ting. Vanföreställningarna kan vara kopplade till någon gud eller religion.

Yrkesvägledning
Vägledning som hjälper en person att hitta och utbilda sig till ett lämpligt arbete.

Ämnesomsättning
De fysiska och kemiska förändringsprocesser i kroppsvävnaden som gör att näringsämnen, exempelvis från mat, kan tas upp i blodet efter nedbrytning. Processen omfattar transporten av föda från matspjälkningskanalen till utsöndringsorgan som njurarna och tarmarna. Rubbningar i ämnesomsättningen som ofta kan drabba personer med schizofreni är bland annat diabetes och högt kolesterol.