Övriga behandlingar

Andra behandlingar används oftast i kombination med antipsykotiska läkemedel. Målen är att minska symtomen vid schizofreni, förebygga återfall, se till att du följer medicineringen och hjälpa dig att bygga upp ditt liv igen.

Kognitiv beteendeterapi

Detta är en relativt kortvarig psykologisk terapi som används för att behandla en lång rad psykiska hälsoproblem. Vid schizofreni anses den vara mest användbar för att bidra till att minska vanföreställningar och till att motverka depression.

Det slutliga målet med kognitiv beteendeterapi är att bryta de skadliga mönster du kan ha utvecklat i ditt tänkande eller beteende. Den hjälper i sin tur till att förändra hur du mår. De flesta kognitiva beteendeterapeuter är psykologer, men det finns även läkare, sjuksköterskor, rådgivare och socialarbetare som använder den här tekniken. Terapin ges vanligtvis i strukturerad form. Du och din terapeut kommer överens om ett antal mål och bestämmer vissa uppgifter som du ska utföra mellan terapitillfällena.

Psykoterapi

En psykoterapeut uppmuntrar dig att utforska dina svåraste och plågsammaste känslor och upplevelser. De kan inkludera allmän oroskänsla och nedstämdhet eller specifika traumatiska händelser i ditt förflutna. Det finns många olika typer av psykoterapi, men de har alla det gemensamma målet att du ska bli självständigare och kunna fatta rationella, välgrundade beslut om ditt liv. Din terapeut hjälper dig att lösa dagens problem och förser dig med kunskap som du kan använda för att själv klara av framtida svårigheter.

Även om psykoterapi inte kan bota schizofreni kan det hjälpa dig att hantera särskilda symtom som:

 • ångest
 • panikattacker
 • fobier
 • känslomässiga problem
 • stress
 • sömnlöshet
 • nedstämdhet
 • relationsproblem
 • psykologiska sexuella problem

Behandlingen kan även hjälpa dig att acceptera att du har schizofreni och att du tar till dig behandlingen bättre. Psykoterapin kan ske såväl individuellt – gäller även barn- som par-, familje- eller gruppvis familjeterapi.

Forskning har visat att förändringar av hur familjen fungerar kan skjuta upp eller rentav förhindra återfall för personer med schizofreni som har nära kontakt med sin familj. Familjeterapi bör involvera så många familjemedlemmar som möjligt och har som mål att minska en del av de stressmoment och extrema känslor i familjelivet som kan förvärra schizofrenisymtom.

Behandlingen består av att undervisa familjemedlemmar om schizofreni, ge råd om beteende och problemlösning, tillhandahålla familjestöd och undervisa i krishanteringstekniker. Terapi kan ges till enskilda familjer eller ske i större grupper. Det är inte alltid som personen med schizofreni själv deltar i terapin. Detta beror på vilken fas av sjukdomen hon eller han befinner sig i för tillfället.

Rådgivning

Utbildade rådgivare kan ge dig möjlighet att prata om dina tankar och känslor utan att behöva vara rädd för att bli bedömd eller kritiserad. Det kan hjälpa dig att verkligen prata igenom dina problem och nå fram till lösningar.

Det finns två grundläggande metoder inom rådgivning: 

 • Den existentiella metoden, som uppmuntrar dig att fundera på livets mening och värde samt att lära dig att vara trogen dina egna ideal, preferenser och värderingar
 • Den individcentrerade metoden, som ser dig som den bästa experten på vad det är som sker med dig. Den här metodens syfte är att hjälpa dig att skapa förutsättningar så att du kan uppnå din fulla potential